Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-08.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • język strony serwisu wymaga określenia w kodzie strony,
 • część zdjęć opublikowanych w artykułach nie posiada opisów alternatywnych,
 • na stronie istnieją przyciski nie zawierające treści lub bez tytułu,
 • część linków nie posiada atrybutu tytuł,
 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • użytkownik nie jest informowany komunikatem przy opuszczaniu strony internetowej,
 • podstrona katalog biblioteczny nie posiada części atrybutów: aria-label, aria-describedby,

W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy będą niwelowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • większość plików pdf dostępnych na stronie może zostać odczytanych przez czytniki tekstu (nie są to pliki graficzne, mają rozpoznawalny tekst).
 • podstrona katalog biblioteczny wyposażona jest w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. możliwe są zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędza do oceny dostępności strony:

Powyższy test nie wykrył błędów kontrastu na stronie (stosunek kontrastu wyniósł 1.75:1).

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Rajchel adres poczty elektronicznej informatyk@mbp.jaroslaw.pl lub tel. 16 621 55 77 w: 123. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu, siedziba główna, ul. Ks. Jakuba Makary 1

 Siedziba Główna biblioteki przy ul. Jakuba Makary 1 mieści się na parterze budynku mieszkalnego (1 kondygnacja). Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe oraz wiatrołap uwzględniają szerokość i przestrzeń manewrową dla osób na wózku , pozbawione są progów. Przy wejściu znajdują się bramki zabezpieczeń RFiD, przez które może przejechać osoba na wózku. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.
Główne punkty obsługi: Czytelnia Multimedialna, Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży dostępne są bez barier architektonicznych. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Centrum Multimedialnym osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie Multi-lektor SARA, który umożliwia skan i odsłuch tekstów. Dostępna jest również Lupa elektroniczna pozwalająca na powiększenie i zmianę kontrastu tekstu.
Czytelni Internetowej dostępne jest stanowisko komputerowe wyposażone w specjalną klawiatura BIGKEYS oraz Braille Mate (monitor brajlowski). Wszystkie komputery
w Czytelni Internetowej posiadają środowisko Windows, które posiada szereg narzędzi ułatwienia dostępu (lupa, narrator, duży kontrast, klawiatura ekranowa). Dla czytelników dostępne są czytaki do odtwarzania książek mówionych.
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu, Filia nr 2 ul. Skarbowskiego 10

 Filia nr 2 mieści się na jednej kondygnacji na wysokim parterze. Przy wejściu znajduje się platforma do przewożenia osób niepełnosprawnych również na wózkach inwalidzkich.
Drzwi wejściowe oraz wiatrołap uwzględniają szerokość i przestrzeń manewrową dla osób na wózku , pozbawione są progów.
Główny punkt obsługi dostępny jest bez barier architektonicznych. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń filii dla użytkowników nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu, Filia nr 4 os. Kopernika 5

Filia nr 4 mieści się na jednej kondygnacji na parterze budynku mieszkalnego. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Główny punkt obsługi dostępny jest bez barier architektonicznych. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń filii dla użytkowników nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.