RODO - informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu

PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO


 

CO OZNACZA SKRÓT RODO ?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

JAKI JEST CEL WPROWADZENIA RODO ?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu, ul. Ks Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław, e-mail iodo@mbp.jaroslaw.pl telefon (16) 621 55 77,

KIM JEST INSPEKTOR DANYCH W  I JAK SIĘ Z NIM KONTAKTOWAĆ ?

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry jest Renata Ferek e-mail: uslugiodo@gmail.com

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zm. oraz Ustawa o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 r. z późn.zm. Art.13.1. a także zgoda wyrażona przez osobę której dane są przetwarzane.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • korzystania z udostępnionych zbiorów - ich wypożyczania i zwrotu,

 • w celach statystycznych,

 • dopełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa,

 • wykonywania zadań realizowanych przez MBP w Jarosławiu polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury;

 • podpisać i realizować umowę której jesteś stroną;

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW RODO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  gdy, wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MBP w Jarosławiu;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;


 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ?

W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;

 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.


 

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: iodo@mbp.jaroslaw.pl.

Formularz wniosku o realizację praw wynikających z RODO jest zamieszczony na stronie http://www.mbp.jaroslaw.pl/node/912.


 


Zalączniki:

Wniosek o realizację praw wynikających z RODO.pdf
Wyszukiwarka

Facebook

facebook