Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu

Kliknij, aby przełączać międzie dużym kontrastem strony

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię,
  • na stronie jest przycisk, który nie zawiera treści,
  • miniaturki do zdjęć w galerii nie posiadają powtórzonego atrybutu „alt”,
  • w artykułach pojawiają się linki, które nie zawierają rozszerzenia w wyświetlanym tekście,
  • w artykułach pojawiają się treści obcojęzyczne bez zamieszczonej translacji,
  • w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,
  • użytkownik nie jest informowany komunikatem przy opuszczaniu strony internetowej

W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy będą niwelowane.

Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-12
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny: FrontNet Tomasz Wysocki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Rajchel, informatyk@mbp.jaroslaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 55 77 w: 123. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu, Siedziba Główna, ul. ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław

Siedziba Główna biblioteki przy ul. Jakuba Makary 1 mieści się na parterze budynku mieszkalnego (1 kondygnacja). Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe oraz wiatrołap uwzględniają szerokość i przestrzeń manewrową dla osób na wózku , pozbawione są progów. Przy wejściu znajdują się bramki zabezpieczeń RFiD, przez które może przejechać osoba na wózku. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.
Główne punkty obsługi: Czytelnia Multimedialna, Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży dostępne są bez barier architektonicznych. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Centrum Multimedialnym osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie Multi-lektor SARA, który umożliwia skan i odsłuch tekstów. Dostępna jest również Lupa elektroniczna pozwalająca na powiększenie i zmianę kontrastu tekstu.
Czytelni Internetowej dostępne jest stanowisko komputerowe wyposażone w specjalną klawiatura BIGKEYS oraz Braille Mate (monitor brajlowski). Wszystkie komputery
w Czytelni Internetowej posiadają środowisko Windows, które posiada szereg narzędzi ułatwienia dostępu (lupa, narrator, duży kontrast, klawiatura ekranowa). Dla czytelników dostępne są czytaki do odtwarzania książek mówionych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu, Filia nr 2, ul. Skarbowskiego 10

Filia nr 2 mieści się na jednej kondygnacji na wysokim parterze. Przy wejściu znajduje się platforma do przewożenia osób niepełnosprawnych również na wózkach inwalidzkich.
Drzwi wejściowe oraz wiatrołap uwzględniają szerokość i przestrzeń manewrową dla osób na wózku , pozbawione są progów.
Główny punkt obsługi dostępny jest bez barier architektonicznych. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń filii dla użytkowników nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu, Filia nr 4, os. Kopernika 5

Filia nr 4 mieści się na jednej kondygnacji na parterze budynku mieszkalnego. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Główny punkt obsługi dostępny jest bez barier architektonicznych. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są pomieszczenia przeznaczone dla czytelników.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń filii dla użytkowników nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Ikona telefonuZadzwoń Ikona email Napisz
Menu